Webbshop Villkor

RENA
VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

För att skydda dina egna intressen bör du läsa igenom dessa villkor noggrant innan du accepterar dem i samband med utcheckningen.  Om du är osäker på dina rättigheter enligt dem eller om du vill ha någon förklaring till dem, vänligen kontakta oss INNAN du gör din beställning.  DU REKOMMENDERAS ATT SKRIVA UT OCH SPARA DESSA VILLKOR FÖR DINA HANDLINGAR.

Genom att göra en beställning och köpa varor från Rena ingår du ett juridiskt bindande avtal med oss på följande villkor.

Detta är Rena Eteriska Oljors standardförsäljningsvillkor, Torsgatan 2, 111 23 Stockholm, Sverige (”Säljaren”, ”Vi” eller ”Oss”) för vissa produkter som anges på sidorna på denna webbplats (”Varorna”). 

I enlighet med bestämmelserna i förordningen om konsumentskydd (distansförsäljning). Uppgifter om din ångerrätt kommer att skickas till dig tillsammans med varorna när de levereras och återfinns i klausul 9 nedan.  OBSERVERA ATT ÅNGERRÄTTEN INTE GÄLLER FÖR PRODUKTER SOM BLANDAS SPECIELLT FÖR DIG ELLER SOM BESTÄLLS I STORA VOLYMER SPECIFIKT PÅ DIN BEGÄRAN.

DESSA VILLKOR BESKRIVER GRUNDEN FÖR DITT KÖP OCH VÅR FÖRSÄLJNING AV DE PRODUKTER SOM BESKRIVS PÅ DENNA E-HANDELSWEBBPLATS.

1.0 Tolkning

1.1 I dessa villkor:

villkor: standardvillkoren för försäljning som anges i detta dokument;

avtal: avtalet om försäljning av varorna;

Betalningskort: det kredit- eller betalkort eller annat betalningssystem som du har valt att använda som betalningsmetod för varorna och som du har lämnat uppgifter om till oss när du gör beställningen;

Leveransområde: den adress som du har valt för leverans.

”Varor” som du har beställt, inklusive eventuella delbetalningar av varor eller delar till dem som kan köpas från vår webbplats i enlighet med villkoren;

informationssystem: ett system för att generera, sända, ta emot, lagra eller på annat sätt behandla elektronisk kommunikation;

Beställning: varje beställning som du gör hos oss för leverans av varor;

beställningsformulär: det elektroniska beställningsformulär som du fyller i och skickar in elektroniskt;

1.2 Hänvisningar till en lag eller lagstadgade bestämmelser ska anses innefatta alla lagstadgade ändringar eller omarbetningar av dessa eller alla regler eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa eller alla lagar som upphäver och ersätter den lag som det hänvisas till.

1.3 Om inte annat följer av sammanhanget:-

 • 1.3.1 ord som importerar singular ska inkludera plural och vice versa;
 • 1.3.2 ord som importerar det maskulina könet ska inkludera det feminina könet och vice versa;
 • 1.3.3 Hänvisningar till personer ska inkludera personorgan, oavsett om de är juridiska eller juridiska personer.

1.4 Om inte sammanhanget kräver något annat ska hänvisningar till klausuler tolkas som hänvisningar till klausuler i dessa villkor.

1.5 Rubrikerna är endast införda för att underlätta och ska inte påverka konstruktionen eller tolkningen av dessa villkor.

2.0 Grunden för försäljningen

2.1 Vi ska sälja till dig och du ska köpa endast de varor som du har angett i en beställning och som har godkänts av oss. Vi förbehåller oss rätten att avvisa varje beställning. Om inte annat skriftligen överenskommits ska varje sådan försäljning av varor omfattas av dessa villkor.

2.2 Ingen beställning som du skickar in ska anses vara accepterad av oss om och tills den bekräftas via e-post eller skriftligen av oss.

2.3 Ingen ändring av dessa villkor är bindande för oss om och tills vi har godkänt den via e-post eller skriftligen av oss.

2.4 Eventuella fel eller utelämnanden i information eller dokument som utfärdats av oss ska kunna korrigeras under förutsättning att korrigeringen inte väsentligt påverkar avtalet.

3.0 Beställningar

3.1 Varornas kvantitet, kvalitet och beskrivning kommer att vara de som anges i din beställning (om den accepteras av oss).

3.2 Beställningar accepteras efter vårt eget gottfinnande men accepteras normalt om varorna är tillgängliga, beställningen återspeglar aktuella priser*, du är baserad i ett leveransområde som vi stöder och ditt betalkort är godkänt för transaktionen.

*priserna på aromatiska produkter är ofta lika flyktiga som själva produkten! I händelse av att priset på produkten ökar i pris vid den tidpunkt då Rena försöker skaffa den från leverantören kommer vi att kontakta dig för att bekräfta att du vill fortsätta med beställningen till ett ökat pris. I händelse av att produktens pris sjunker lovar vi att vi kommer att föra över eventuella besparingar till dig. Se 4.2 nedan.

3.3 Du eller vi har rätt att frånträda ett avtal om det finns uppenbara fel eller felaktigheter i fråga om Varorna på vår webbplats.

3.4 Du är ansvarig för att se till att villkoren i en beställning som du skickar in är korrekta (inklusive leveransadressen) och för att ge oss all nödvändig information om varorna i tillräckligt god tid för att vi ska kunna fullgöra avtalet i enlighet med dess villkor.

3.5 Kvantitet, kvalitet och beskrivning av och eventuella specifikationer för Varorna ska vara de som anges på de relevanta sidorna på denna webbplats.

3.6 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i specifikationen av Varorna som krävs för att uppfylla tillämpliga lagstadgade eller EU-krav.

4.0 Priset på varorna

4.1 Priset på Varorna är det pris som anges på den relevanta sidan på denna webbplats.   Vi förbehåller oss rätten att ändra de priser som anges på denna webbplats under förutsättning att om vi accepterar en beställning från dig kommer priset för varorna att vara det pris som anges i det relevanta sortimentet vid den tidpunkt då beställningen görs.

4.2 Om priset på Varorna ökar mellan det datum då vi godkänner din beställning och leveransdatumet kommer vi att meddela dig detta och be dig bekräfta via e-post/skrift att det nya priset är acceptabelt.  Om det inte är acceptabelt har du naturligtvis möjlighet att avbryta beställningen eller ta bort produkten från beställningen.

4.3 Priset för Varorna inkluderar inte försäkrad porto eller förpackning.  Det kommer att tas ut en extra avgift i förhållande till storleken och mängden Försäkrade varor för porto och förpackning (exklusive försäkring).  Denna avgift kommer tydligt att anges på beställningsformuläret.

4.4 Det totala priset inkluderar all tillämplig mervärdesskatt (moms). Moms debiteras inte för beställningar som levereras utanför Storbritannien. Moms måste debiteras för alla beställningar som levereras inom Storbritannien, såvida du inte är en registrerad välgörenhetsorganisation och har lämnat bevis på detta innan du gör din beställning.

5.0 Betalningsvillkor

5.1 När du ger oss uppgifter om betalkortet och skickar in beställningen, har du :

 • 5.1.1 bekräfta och åta dig att informationen i beställningen är sann och korrekt och att du är vederbörligen auktoriserad att använda betalkortet, och
 • 5.1.2 ge oss tillstånd att från betalkortskontot dra av hela priset för varorna och alla andra betalningar som vi kan bli skyldiga enligt avtalet.

5.2 Om det inte är möjligt att få full betalning för Varorna från ditt konto vid leverans av Varorna till dig kan vi annullera beställningen eller avbryta alla ytterligare leveranser till dig. Detta påverkar inte några andra rättigheter som vi kan ha.

5.3 Om Varor returneras av dig i enlighet med dina rättigheter enligt bestämmelserna i paragraf 9 ska vi kreditera Betalkortet med lämpligt belopp.

5.4 Vi kommer inte att lämna dina personuppgifter till någon tredje part utan ditt tillstånd.  Om det inte enbart beror på vår försummelse kan vi inte hållas ansvariga för eventuella förluster som du kan lida.  Om ditt betalkort i något fall används på ett bedrägligt sätt har du rätt att avbryta betalningen och få ersättning från kortutgivaren utan att behöva betala för förlusten.

5.5 Om Rena har beviljat en kund kreditvillkor måste värdet av varje beställning överstiga vårt tröskelvärde för fri frakt på det svenska fastlandet för att kvalificera sig. Tröskelvärdet för fri frakt är för närvarande 800 kr + moms.

5.6 Varorna förblir Rena:s egendom tills full betalning har mottagits.

6.0 Leverans

6.1 Leverans av Varorna ska ske av oss genom vår transportör till den leveransadress som du angett vid beställningstillfället och som visas på beställningsformuläret.  Det är viktigt att denna adress är korrekt.  När varorna har skickats i enlighet med dina leveransinstruktioner är du ansvarig för dem.  Vårt ansvar för allt annat än skador som beror på vår oaktsamhet eller på grund av ett tillverkningsfel eller konstruktionsfel upphör vid leverans.

6.2 Vi kommer att göra allt vi rimligen kan för att hålla det angivna leveransdatumet eller, om inget datum har avtalats, inom 30 dagar från beställningsdatumet.  Vi kan inte hållas ansvariga för förseningar som ligger utanför vår kontroll.  Om vi inte kan hålla leveransdatumet kommer vi att kontakta dig.  Om leveransen inte kan ske inom 30 dagar från det angivna leveransdatumet har du rätt att antingen avtala om ett ändrat datum eller annullera beställningen och få full återbetalning.  Om vi kan leverera före det angivna datumet kommer vi att kontakta dig.

6.3 Om beställningen är en flerfaldig beställning och vi inte kan leverera hela beställningen, men kan leverera en del av den, kommer vi att kontakta dig och informera dig om detta, och leveransen kommer att ske på ett gemensamt överenskommet datum.  I detta fall kommer leveransen att sägas ske i delbetalningar.  Varje leverans utgör ett separat avtal och om vi inte levererar en eller flera av delbetalningarna i enlighet med dessa villkor, eller om du gör anspråk på en eller flera delbetalningar, har du inte rätt att betrakta avtalet i sin helhet som avvisat.

6.4 Om vi av någon anledning inom vår kontroll misslyckas med att helt/delvis leverera dina Varor ska ersättningen inte vara högre än priset på Varorna, tillsammans med eventuella leverans- och/eller rimliga returkostnader.

6.5 Vardera parten har rätt att häva avtalet om skyldigheterna i samband med leveransen inte uppfylls.  Om avtalet hävs kommer vi att återbetala dig alla pengar som du redan har betalat och alla rimliga returkostnader som du har haft.

6.6 Om din beställning returneras till oss av Postnord (eller annan utsedd kurir) på grund av att du inte har svarat på ett kort som Postnord/kuriren lämnat för att kontakta dem och ordna en ny leverans är du ansvarig för att betala ytterligare pengar för att få din beställning levererad på nytt. Detta belopp kommer att meddelas dig av en medlem av Rena-teamet. Avgifterna för omleverans är ofta högre än de standardavgifter som tillämpas när du beställer på nätet, så se till att du svarar på kort som lämnas av kurirer.

6.7 I händelse av att gratis leverans har tillämpats på en beställning (på grund av att beställningens delsumma är högre än det tilldelade värdet för gratis leverans för ditt leveransområde) och produkterna därefter returneras på kundens begäran, vilket minskar det ursprungliga beställningsvärdet till under det tilldelade värdet för gratis leverans för den destinationen, kommer kunden att ansvara för betalning av den ursprungliga avgiften för gratis leverans (minst 100 kr). Dessutom ansvarar kunden för kostnaden för det säkra portot för alla returnerade produkter.

6.8 Kunden är ansvarig för att tullklarera varorna i sitt land och för betalning av eventuella importskatter/avgifter. I händelse av att varor returneras, överges eller på annat sätt förstörs eller behålls av tullen på grund av att kunden inte har betalat importskatter/avgifter ansvarar kunden för att betala 100 % av alla kostnader som Rena ådragit sig i samband med retur och återställande av varor.

6.9 Om Rena (på kundens begäran) har köpt varor i kvantiteter som överstiger våra standardlagernivåer (vilket är den maximala produktstorlek som finns tillgänglig i vår e-handelsbutik www.reneteriskaoljor.se) kommer Rena, i händelse av att varor returneras, endast att återbetala upp till värdet av vår maximala produktstorlek, minus eventuella avdrag som krävs för att täcka kostnaderna för återställande av lager, returfraktkostnader och/eller avgifter för vidareförmedling som tas ut av våra leverantörer. Alla återbetalningar som görs till kunden kommer att ta hänsyn till alla avdrag som krävs.

7.0 Risker och egendom

7.1 Så snart vi har levererat varorna eller tjänsterna är du ansvarig för dem. Om du försenar en leverans eller underlåter att svara på kurirkort som lämnats för att meddela att ett leveransförsök har gjorts, upphör vårt ansvar för allt annat än skador som beror på vår försumlighet det datum då det första leveransförsöket gjordes, i enlighet med vad som anges i avtalet.

7.2 Med förbehåll för bestämmelserna i klausul 9 och trots leverans och riskövergång för varorna, eller någon annan bestämmelse i dessa villkor, ska äganderätten till varorna inte övergå till dig förrän vi har mottagit kontant betalning eller betalning med clearade medel för hela priset för varorna.  Varor som levereras till dig är inte avsedda att säljas vidare.

7.3 När din beställning har skickats kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig för att informera dig om avsändningen. Från och med detta datum har du högst 14 dagar på dig att meddela oss om utebliven leverans och/eller eventuella skador/fel på produkten/produkterna. Om du inte meddelar oss kommer Rena inte att ta något ansvar för förlust, skada eller fel. Eventuella undantag från detta är helt och hållet upp till oss att bestämma.

8.0 Garantier och ansvar

8.1 Villkoren i detta avtal påverkar inte eventuella ytterligare rättigheter som du kan ha enligt tillverkarens garanti/garanti.  Dessa är rättigheter som tillverkaren ger dig utöver dina lagstadgade rättigheter.  Eventuella ytterligare rättigheter som tillverkaren ger dig med avseende på köpta varor ingår inte i detta avtal.

8.2 Som konsument har du lagstadgade rättigheter när det gäller återlämnande av defekta Varor och krav på ersättning för förluster som orsakats av vårdslöshet från vår sida eller att vi inte har fullgjort våra skyldigheter. Villkoren i detta avtal påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

8.3 VIKTIGT MEDDELANDE: TIDSFRIST FÖR ANMÄLAN AV ANSPRÅK

Du ombeds undersöka varorna så snart som möjligt efter leveransen.  Alla anspråk från dig som grundar sig på brister i varornas kvalitet eller skick eller på att de inte motsvarar specifikationen måste (oavsett om du vägrar att leverera eller inte) anmälas till företaget inom 14 dagar från leveransdatumet eller inom rimlig tid efter upptäckten av felet eller bristen om den inte var uppenbar vid rimlig inspektion. Bevis på skador/fel måste tillhandahållas (i form av ett eller flera foton) via e-post för att eventuella krav ska kunna behandlas. TAMMÄLJA INTE OCH FÖRÄNDRINGA INTE produkterna på något sätt förrän vi har granskat fotografierna och informerat om vilka åtgärder som ska vidtas. Gör dig inte av med produkterna eller någon av förpackningarna eller dokumentationen som följde med ditt paket förrän Rena har meddelat dig detta.

8.4 Om ett giltigt anspråk avseende levererade Varor anmäls till oss inom 14 dagar från leveransdatumet, eller inom rimlig tid om det inte är uppenbart vid en rimlig inspektion, har du rätt till:

 • avvisa varorna och få full återbetalning;
 • eller få varorna (eller delen i fråga) ersatta utan kostnad.

Om anspråk görs efter 14 dagar efter leverans eller efter att en rimlig tid för upptäckt har gått ut, har vi rätt att antingen:

 • ersätta varorna (eller den berörda delen) utan kostnad
 • eller efter eget gottfinnande återbetala varornas pris (eller en proportionell del av priset) till dig, och vi har inget ytterligare ansvar gentemot dig.

8.5 Med undantag för dödsfall eller personskador som orsakats av vår vårdslöshet är vi inte ansvariga enligt detta avtal för någon förlust eller skada som orsakats av oss eller våra ombud under omständigheter där:

 • i) det inte finns något brott mot en lagstadgad omsorgsplikt som vi eller någon av våra anställda eller agenter är skyldiga dig;
 • ii) sådan förlust eller skada inte är en rimligen förutsebar följd av ett sådant brott;
 • iii) ökad förlust eller skada till följd av att du bryter mot något villkor i detta avtal.

Om du använder leveransadressen delvis i kommersiellt syfte kan inget ansvar för förlust av vinst eller annan ekonomisk förlust till följd av brott mot detta avtal godtas.

8.6 Med förbehåll för våra skyldigheter och dina rättigheter enligt bestämmelserna ska vi inte vara ansvariga gentemot dig eller anses bryta mot avtalet på grund av förseningar i utförandet eller underlåtenhet att utföra något av våra åtaganden med avseende på Varorna om förseningen eller underlåtenheten berodde på en orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll.

8.7 Vi tar inget ansvar för innehållet på andra webbplatser som denna webbplats har länkar till.

9.0 Rätt att avbryta

9.1 Du har en betänketid på 14 dagar efter det datum då du har mottagit Varorna för att häva Avtalet och returnera Varorna på din bekostnad och få en fullständig återbetalning av inköpspriset, minus kostnaden för eventuella fraktkostnader som Rena har ådragit sig. För Sveriges fastland debiteras minst 100 kr + moms.

9.2 Under ångerfristen måste uppsägning ske genom skriftligt meddelande från endera parten.

9.3 Varorna måste returneras kompletta, oöppnade och oskadade med alla tillbehör och instruktioner.  Originalförpackningen måste returneras i rimligt skick.

9.4 Rätten att häva detta avtal gäller inte för personliga varor eller varor som tillverkats enligt dina specifikationer eller i en mängd som överstiger våra normala lagernivåer.

9.5 I händelse av att vi levererar utbytta Varor till dig i enlighet med bestämmelserna i punkt 2, är din rätt att ångra dig som anges ovan, förutom att kostnaden för att returnera Varorna ska bäras av oss.

9.6 En avgift för återställande av lager på 25 % av produkternas värde kommer att debiteras under omständigheter där företaget har haft kostnader för att skaffa, bearbeta, förbereda, packa eller skicka beställningen. Denna avgift kommer att deklareras till kunden och dras av från eventuell återbetalning som ska betalas till kunden. När det gäller personliga blandningar kommer återförsäljningsavgiften att vara 100 % av beställningens totala värde (inklusive fraktkostnader) eftersom dessa produkter inte kan säljas på nytt.

9.7 Utöver den återförsäljningsavgift som avses i 9.6 ovan kommer en avgift att tas ut för att täcka kostnaderna (i sin helhet) för eventuella avgifter som tas ut av Stripe eller Klarna för att behandla den ursprungliga betalningen och/eller det återbetalade beloppet. Denna avgift kommer att förklaras för kunden och dras av från det slutliga återbetalningsbeloppet.

9.8 En avgift kommer att tillämpas och dras av från återbetalningen för att täcka kostnaderna för den ursprungliga postningen/frakten och eventuella returfraktkostnader (inklusive tull- och importavgifter) som företaget ådragit sig. Denna avgift kommer att deklareras till kunden och avräknas från den slutliga återbetalningen som ska betalas. Rena har rätt att instruera kuriren/ombudet att förstöra varorna på hamndestinationen i stället för att få varorna returnerade till Rena – om detta alternativ väljs kommer kunden att vara ansvarig för alla tillhörande kostnader och/eller avstå från eventuell återbetalning.

10.0 Kommunikationer

10.1 Alla meddelanden som skickas elektroniskt via e-post eller på annat sätt:

 • 10.1.1 kommer att anses ha skickats när det kommer in i ett informationssystem utanför den kontroll som meddelandets avsändare har;
 • 10.1.2 anses ha mottagits av den avsedda mottagaren vid den tidpunkt då den i läsbar form kommer in i ett informationssystem som den avsedda mottagaren har tillgång till;
 • 10.1.3 anses ha skickats när det gäller ett företag till dess huvudkontor och när det gäller en privatperson till den plats där han eller hon vanligtvis är bosatt;
 • 10.1.4 anses ha mottagits när det gäller ett företag på dess huvudkontor och när det gäller en privatperson på den plats där han eller hon vanligtvis är bosatt.

10.2 För att skydda dina egna intressen bör du be om ett leveranskvitto för varje sådant och behålla en papperskopia av leveranskvittot och den ursprungliga korrespondensen.

11.0 Allmänt

11.1 Alla meddelanden som skickas med post anses ha mottagits av den avsedda mottagaren tre dagar efter avsändandet om de skickas med första klassens post eller fem dagar efter avsändandet om de skickas med andra klassens post.

11.2 Klausulerna i dessa villkor och varje underklausul i dessa är flera och om någon del av en klausul eller underklausul är ogiltig, ogiltig eller icke verkställbar ska resten av dessa klausuler eller underklausuler ändå vara giltiga och verkställbara.

11.3 Inget villkor i avtalet är avsett att ge en fördel till, eller vara verkställbart av, någon person som inte är part i avtalet.

11.4 Om någon bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller behörig myndighet anses vara ogiltig, olaglig eller icke verkställbar i någon jurisdiktion, helt eller delvis, påverkar det inte giltigheten eller verkställbarheten av övriga bestämmelser i dessa villkor och resten av bestämmelsen i fråga påverkas inte och påverkar inte heller giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten av den bestämmelsen i någon annan jurisdiktion.

11.5 Vi försöker lösa eventuella meningsskiljaktigheter snabbt och effektivt.  Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar en oenighet och du vill inleda ett domstolsförfarande måste du göra det i Storbritannien.

11.6 Rubrikerna i dessa villkor är endast avsedda att underlätta och påverkar inte tolkningen av dem.

Varukorg